De Achterban

'Ja, u spreekt met mevrouw Jansen uit Kerkrade, mijn zoon zit in Libanon en  ik wilde u vragen wanneer, kunt u mij ook zeggen of dat bericht in de krant  van gisteren over die beschietingen, mijn man schreef me, dat.' Vragen,  vragen, vragen die door het thuisfront dagelijks gesteld worden aan het  Contactbureau (NL) Detachement Unifil bij het Ministerie van Defensie in  Den Haag. Dit bureau is onder nummer 070-924121 dag en nacht bereikbaar.  Het fungeert al vanaf medio februari 1979 als vraagbaak en schakel tussen  Dutchbatt in Libanon en de ouders, verwanten en andere achterblijvers in  Nederland.

Ondergebracht bij de Directie Voorlichting van het Ministerie geeft het  Contactbureau informatie over het Nederlandse detachement in de ruimste  zin van het woord. Die voorlichting - de juiste informatie -wordt van het  grootste belang geacht. Zowel voor de achterblijvers als voor de militairen  in Libanon is het immers van grote waarde te weten dat er ervaren mensen  beschikbaar zijn om bij het thuisfront onrust en onzekerheid weg te nemen.

De situatie in zuidelijk Libanon is natuurlijk niet altijd even rooskleurig,  maar de weergave van bepaalde gebeurtenissen door de pers en de overige  media kan ongewild af en toe toch wel lichte paniek veroorzaken.  Het bureau, dat gebruik kan maken van de rechtstreekse militaire  telexverbinding tussen Libanon en Den Haag, kan iedere geïnteresseerde  over de situatie van het moment informeren. Maar de informatie behelst  meer. Over sociale vraagstukken, over data en tijden van rotaties, de  veldpost, financiën. Kortom, een breed scala van zaken.

Het Contactbureau draagt veelal niet zelfde oplossing aan, maar zorgt er  voor dat de vragenstellers bij de juiste instantie terechtkomen. Voordeel  van het centrale telefoonnummer is dan ook dat men niet van het kastje  naar de muur gestuurd kan worden iets wat zo vaak gebeurt als men de  weg zoekt in een bedrijf dat men niet kent.

De informatievoorziening  door het Contactbureau reikt verder dan de achterban alleen. Tweemaal  daags krijgt het bataljon een door het bureau samengesteld van de  nieuwsuitzendingen van radio Dutchbatt. Ook de inhoud van de  Libanonzakboekjes, die iedere Unifiller ontvangt, komen uit deze koker.  Voorts worden ook de publiciteitsmedia door het Contactbureau geïnformeerd.  Het contact met de achterblijvers wordt in belangrijke mate in stand  gehouden door het veertiendaagse periodiek De Achterbanier,  dat - zoals op het omslag staat - in eerste instantie bestemd is voor  familieleden en andere relaties van de Nederlandse militairen in Libanon.  Het tijdschrift geeft elke twee weken vooral achtergrondinformatie  over het dagelijks leven in en rond 44 (VN) Painfbat.

Interviews, reportages, foto's, ingezonden brieven geven de achterblijvers  een inzicht in wat zich daar in Libanon allemaal afspeelt. Een welkome  aanvulling op de verslagen in briefvorm, net als Dubbel Vier, het  weekblad van het Nederlands VN-Detachement in Libanon, dat ter plaatse  geredigeerd en gedrukt wordt.

Veel Dutchbatters sturen dit blad - al of  niet van aantekeningen voorzien - naar huis. Maar anderen doen dat weer  bewust niet, omdat ouders, vrouwen of vriendinnen zich wellicht bij het  lezen van de lijst 'incidenten in het Dutchbatt-gebied' ongeruster laten  maken dan nodig is. Misverstanden kunnen erover en weer ontstaan wanneer  de mannen eventuele incidenten waarbij ze zelf betrokken waren niet of  te afstandelijk aan hun dierbaren meIden. 'Ik doe dat niet', vertelde  een sergeant die al een paar beschietingen van nabij had  meegemaakt, 'omdat ik mijn vrouw niet nodeloos ongerust wil maken'.  Later bleek overigens dat zijn echtgenote met hetzelfde argument haar  man niet had willen belasten met moeilijkheden met hun kinderen.

Wanneer de mannen in Libanon persoonlijke problemen hebben, worden die  vaak besproken met degenen die het dichtst bij hen staan. En dan is er  altijd nog de Militair Sociale Dienst. De meesten van hen zullen het  thuisfront nooit met ernstiger raken dan verlangen en misschien heimwee  opzadelen. De berichten van de achterban naar Libanon zijn eveneens voor  het merendeel positief en optimistisch.


Bron : 'Blauwe Baretten Tussen Twee Vuren in Libanon'
Tekst : Drs. P. Kamphuis, B. van Opzeeland en A. Tjepkema