Meer klachten dan...................

Libanon-gangers hebben meer klachten dan andere militairen

Bron : Trouw - 08/09/2005

De Unifil-uitzending naar Libanon heeft bij Nederlandse militairen tot flink meer psychische klachten geleid dan latere missies.

Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat 15 procent van deLibanon-gangers ernstige psychische problemen meldt - drie keer zoveel alshet gemiddelde. Zo'n driehonderd Unifillers melden een 'sterk verminderdpsychisch welbevinden'. Of op deze gehele groep ook de diagnoseposttraumatisch stress-syndroom (ptss) van toepassing is, kan pas blijken na individuele gesprekken met psychologen en psychiaters.

Nederland nam tussen 1979 en 1985 met zo'n 9000 militairen (van wie tweederde dienstplichtig) deel aan de VN-vredesmacht Unifil. De begeleiding ennazorg waren naar huidige maatstaven gebrekkig omdat Nederland sinds de Korea-oorlog geen ervaring meer had opgedaan met militaire missies in hetbuitenland. Van de Unifil-militairen heeft 20 procent in de loop der jarencontact gezocht met een hulpverlener. Tijdens de missie zijn negen Nederlanders door ziekte of ongelukken om het leven gekomen. Militairen hebben gijzelingen, beschietingen en hinderlagen meegemaakt. Bijna 40 procent noemt de uitzending 'nogal tot zeer ingrijpend'.

Uit eerder onderzoek, in 1996, kwam naar voren dat 5 procent van de Libanon-gangers ptss had ontwikkeld. Een posttraumatisch stress-syndroomontstaat door het niet verwerken van een schokkende gebeurtenis of langdurige spanning. Het syndroom uit zich in herbeleving, angsten endepressies. In betrekkelijk lichte vorm gaat het om concentratie- en slaapproblemen en snel geïrriteerd zijn. Sommigen zoeken hun heil in drankof drugs, of plegen zelfmoord.

Het onderzoek in 1996 was een zogenoemde aselecte steekproef. Het nieuwe onderzoek, dat vandaag officieel wordt gepresenteerd, kan een enigszins vertekend beeld geven omdat Libanon-gangers hiervoor via veteranenorganisaties gericht zijn benaderd. In de groep met psychischeklachten zijn lager opgeleide mannen zonder relatie en betaald werk, sterk vertegenwoordigd.

Aan het onderzoek hebben ruim 1800 Unifil'ers meegewerkt. Zij beschouwen het onderzoek als een vorm van erkenning. Het oordeel over deelname aan Unifil is overwegend positief. Bijna 90 procent van de deelnemers zegt door de missie een 'bredere horizon' te hebben gekregen. Driekwart is er trots op bij Unifil te hebben gediend.